HONNINGKRUKKEN - Månedens inspirasjon

Gode tanker,
de er som korn der sprer glede
og avler nytt korn
(G.Schott)

Om foreningen

Les vår nye brosjyre

Brosjyre_2018.

Les også om foreningen i vår jubileumsbrosjyre 2007

Årsfesten for medlemmer blir i år arrangert fredag den 23.nov 2012 på Jæren Hotell. Det vil bli kunngjort en egen frist for påmelding og betaling i høst. Følg med. Dette vil vel ingen gå glipp av. 

Støttekontaktforeningen på Jæren er en interesseorganisasjon for støttekontakter, avlastere, treningskontakter og fritidsassistenter. Alle disse jobber for personer som er fysisk/psykisk funksjonshemmede, brukere av barnevern, rusomsorg og psykisk helsevern. Foreningens hovedmålsetning er å ivareta og styrke de medarbeiderne som ofte står i fare for å bli like ensomme i sitt arbeid som brukerne er i sin livssituasjon.

Det å være støttekontakt, avlaster, treningskontakt eller fritidsassistent kan i mange tilfeller by på blandede følelser. Det føles givende og positivt å være med på å bety noe for ett annen menneske, samtidig som jobben føles ensom og tung. Man jobber ofte alene og man får ikke godt betalt for jobben som en gjør. Allikevel ønsker mange å påta seg disse jobbene. I følge Statistisk Sentralbyrå sine tall pr. 2009, finnes det over 28000 brukere av støttekontakter i Norge. I tillegg kommer de som er treningskontakter og fritidsassistenter. Det er med andre ord snakk om en stor gruppe mennesker som på denne måten er engasjert for å hjelpe andre!

De som er støttekontakter, treningskontakter eller fritidsassistenter driver verken med frivillighetsarbeid eller profesjonsarbeid men er engasjert på timebasis i kommunene, som såkalte oppdragstakere. De er med andre ord vanlige personer som er utstyrt med hjerterom, tid og overskudd til andre mennesker. En slik person har krav på skikkelig arbeidsforhold. Oppdragskommunene har i følge lovverket ansvaret for både opplæring og veiledning av de engasjerte. Dessverre er det ikke alltid kommunene følger opp dette arbeidet og det er nettopp derfor Støttekontaktforeningen på Jæren er blitt til. Kilde: http://www.ssb.no/emner/03/02/pleie/tab-2010-07-08-08.html

Landets første støttekontaktforening ble dannet i 1984 av åtte personer som var støttekontakter i Stavanger. Disse hadde sett problemene med at stadig flere støttekontakter ble ensomme, umotiverte og utbrente i jobben sin. De ønsket derfor å organisere seg for å kjempe om bedre arbeidsvilkår samt øket status for støttekontakter. Målet deres var å oppnå høyere lønn og mer faglig veiledning. Samtidig ønsket de å bidra til at arbeidsmiljøet til støttekontaktene skulle bli bedre og arbeidsoppgavene klarere definert. Stavangerforeningen slo seg fort opp, og arbeidet deres ble ansett som viktig av de som var støttekontakter. Det ble arrangert flere tilstelninger der støttekontaktene kunne møtes til sosialt fellesskap og faglig utvikling. For første gang hadde støttekontaktene ett fellesskap seg i mellom. Her kunne de møte andre kollegaer og utveksle erfarninger på generelt grunnlag, slik at taushetsplikten ble ivaretatt.

Etter hvert opplevde medlemmene i Stavangerforeningen at deres sterke engasjement og arbeid for å sikre støttekontakter faglig veiledningen, ikke førte fram.  Dette var hovedgrunnen til at styremedlemmene la ned sine verv og organisasjonen opphørte i 2004.

I 1997 ble foreningsarbeidet i Sør-Rogaland utvidet ved at det ble dannet en ny forening for de som var støttekontakter i de 4 Jærkommunene. Denne fikk navnet ”Støttekontaktforeningen på Jæren”. Etter hvert ble samtlige medlemmer innlemmet i denne nye foreningen, som pr i dag trolig er den eneste støttekontaktforeningen i Norge.

Søsterforeningen på Jæren videreførte på flere måter arbeidet fra Stavanger og er i dag i utvikling og med økende medlemsantall!  De største fanesakene er fremdeles bedre arbeidsvilkår, mer opplæring, veiledning/oppfølging og muligheter for å treffe andre i tilsvarende arbeidssituasjon.

Og foreningens arbeid bærer frukter!  Ikke minst ved at de 4 jærkommunene i større grad samordner sine tjenester og inviterer inn foreningen ved ulike opplæringstiltak.   Samarbeidet i Støttekontaktforumet på Jæren ser vi som en unik mulighet til å medvirke i tjenesteutviklingen. (Se egen fane på hjemmesiden).

Støttekontaktforeningen på Jæren er i stadig vekst - og jobber kontinuerlig for å utvikle seg videre - trolig enda som den eneste i sitt slag i Norge! Det er fremdeles det å bedre arbeidsvilkårene, gi mer opplæring/veiledning og gi støttekontaktene muligheter til å treffe andre i tilsvarende arbeidssituasjon, som er de største og viktigste sakene å jobbe med for foreningen.
En positiv ringvirkning av foreningsarbeidet er at kommunene på Jæren nå har begynt å samkjøre tjenestene sine slik at arbeidsvilkårene ikke varierer så mye fra kommune til kommune. Støttekontaktene er dessuten mer synlige nå enn tidligere. Foreningen har i dag blant andre et tett samarbeid med samtlige kommuner på Jæren, Støttekontaktforum på Jæren og Jæren DPS.

I tillegg til de sentrale oppgavene som er omtalt, har foreningen engasjert seg i et spennende, kreativt tiltak sammen med Jærkommunene og Jæren DPS.  Med prosjektmidler fra et nasjonalt støttekontaktprosjekt ”Følgesvennen” (Mental Helse Norge) har vi fått muligheter til å starte opp produksjon av en opplysningsfilm om støttekontaktvirksomhet.  Vi har også fått økonomiske bidrag fra kommuner og organisasjonen ”Stiftelsen Sinnslidendes Venner”. 

Filmen, som også omhandler organisering av støttekontakter, har flere formål.  Den skal kunne brukes som informasjon til og motivasjon av brukere, som hjelpemiddel i rekruttering av støttekontakter, treningskontakter og fritidsassistenter – og ikke minst i ulike opplæringstiltak for disse gruppene. Prosjektet har tatt tid, fordi finansieringen av prosjektet har måttet skje underveis i produksjonstiden. 
Støttekontaktforeningen vil ha rettighetene til filmen og kan selge denne til interesserte, både i og utenfor eget distrikt.  Videre informasjon vil legges ut på vår hjemmeside.

Kamera_film_redi

Støttekontaktforeningen på Jæren er støttekontakters, treningskontakters og fritidsassistenters egen organisasjon.  Foreningen arbeider for alle som innehar disse hjelperollene i Jærkommunene.  Medlemmer, kommunale instanser, ulike samarbeidspartnere, økonomiske bidragsytere har et viktig felles mål; en bedre livssituasjon for de brukere det gjelder.
Støttekontaktforeningen på Jæren er så vidt vi vet, den eneste i sitt slag, foreløpig.  Det er å ønske at andre kan bli inspirert og motivert til å organisere seg i et slikt ”utvidet støttekontaktarbeid” som foreningsaktivitetene innebærer.  Det er meningsfylt å arbeide for utvikling av sosialt felleskap, både for brukere og hjelpere. 

Foreningens motto gjelder alle mennesker:
Å være alene – eller å være sammen – det er den store forskjellen!

Skrevet av Anders Midtsundstad, prosjektleder Fritid for alle
med redigering av web.red. Trond Simonsen, Støttekontaktforeningen på Jæren


Velkommen til Støttekontaktforeningen på Jæren sin nettside.Støttekontaktforeningen på Jæren, som ble etablert i 1997, brukte noen år på å komme seg på internett. Nå er vi her. Vi er fra 1. november 2010 blitt en nasjonal støttekontaktforening! Trolig landets eneste. Spennende.

Aller først litt om oss:

Respekt - omsorg - tillit, er tre viktige verdibegrep for oss i Støttekontaktforeningen på Jæren.

Vi kan nok beskrives som en interesseorganisasjon for støttekontakter, fritidskontakter og fritidsassistenter som arbeider for og med fysisk/psykisk funksjonshemmede, brukere av barnevern, rusomsorg og psykisk helsevern. Det blir mer og mer behov for oss.

I følge Statistisk Sentralbyrå, var det i 2009 hele 28 000 brukere av støttekontakter her i landet.

Det er styret i Støttekontaktforeningen på Jæren som ”eier” og drifter denne nettsiden. Styret består av totalt syv medlemmer. Vi som sitter i styret møtes omtrent åtte ganger i året, alt etter behov. På disse møtene tar vi opp ulike problemstillinger som våre medlemmer møter i sin hverdag, planlegger møter, kurs, seminarer og sammenkomster. Vi ønsker å være kreative og lyttende til all god livserfaring. Kom derfor med innspill og ideer, og del dine tanker i nettsidens forum, og ta gjerne direkte kontakt dersom du har ting du ønsker vi skal ta tak i.